Regulamin sklepu - Prezenty z Dalekich Krajów!

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego PrezentyzDalekichKrajow.pl (z 2 lipca 2016 roku)

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient/Klientka – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną oraz która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

 2. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.);

 3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Właściciela;

 4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem http://PrezentyzDalekichKrajow.pl, za pośrednictwem którego Klient/Klientka może składać Zamówienia;

 5. Towary – produkty prezentowane w Sklepie internetowym;

 6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Właścicielem sklepu Polska a Klientem/Klientką, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

 7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827 ze zm.);

 8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r., poz. 1422);

 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta/Klientki, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem http://PrezentyzDalekichKrajow.pl .

 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 3. Sklep internetowy, działający pod adresem http://PrezentyzDalekichKrajow.pl , prowadzony jest przez firmę Andrzej Plewa, e-profis.com zwanym właścicielem, wpisaną do Rejestru Działalności Gospodarczej w Hamburgu pod numerem 53478261067.
  Dane kontaktowe:
  Andrzej Plewa
  Geraer Weg,
  21107 Hamburg
  Zapytania i reklamacje mogą być kierowane pod adres: sklep@prezentyzdalekichkrajow.pl lub pod numerem telefonu +48 22 37 84 633 (opłata według cennika właściwego operatora)

 4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

  • warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu internetowego działającego na zasadzie dropszipingu;

  • zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu internetowego.

 5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:

  • przeglądarka internetowa: Microsoft Internet Explorer w wersji co najmniej 10, Mozilla Firefox w wersji co najmniej 40,Google Chrome w wersji co najmniej 46 lub inna kompatybilna.

 6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient/Klientka powinni we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.

 7. Co do zasady Sklep internetowy jest dostępny dla osoby w każdym wieku. Jednak zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Właściciel zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

 8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu http://PrezentyzDalekichKrajow.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

 9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

III. Zasady korzystania ze Sklepu internetowego

 1. Warunkiem złożenia Zamówienia jest rejestracja w jego ramach. Wyróżnia się dwie formy rejestracji:

a) rejestracja jednorazowa (do zrobienia jednorazowych zakupów) – w której Klient/Klientka podaje wyłącznie dane kontaktowe oraz adres dostawy, po zakończeniu zakupów dane nie zachowują się w systemie. W przypadku kolejnego Zamówienia, Klient/Klientka podaje swoje dane ponownie;

b) założenie konta w Sklepie internetowym – ta forma rejestracji umożliwia składanie Zamówień w różnych odstępach czasu; Klient/Klientka podaje swoje dane kontaktowe, adres dostawy oraz ustala hasło do swojego konta. Dane zachowują się w systemie. Podczas kolejnej wizyty w Sklepie internetowym, Klient/Klientka podaje swoje hasło i loguje się. Posiadanie konta w Sklepie internetowym pozwala na zapoznanie się z historią własnych zamówień w Sklepie. Po rejestracji w celu założenia konta Klient/Klientka otrzymuje na podany adres e-mail potwierdzenie założenia konta.

 1. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

 2. Właściciel może pozbawić Klienta/Klientkę prawa do składania Zamówień w Sklepie internetowym ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta/Klientkę regulaminu, a w szczególności gdy Klient/Klientka:

  1. podał/podała w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich.

 3. Osoba, która została pozbawiona prawa do składania Zamówień, nie może ponownie założyć konta w Sklepie internetowym bez uprzedniej zgody Właściciela.

 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Sklepu internetowego usługami, Właściciel podejmuje środki techniczne i organizacyjne, odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione przesyłanych przez Klientów danych osobowych.

 5. Klient zobowiązany jest do:

  1. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;

  2. korzystanie ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z Internetu.

 6. Właściciel jest zobowiązana do dostarczenia Towaru bez wad.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową http://PrezentyzDalekichKrajow.pl , dokonać wyboru Towaru oraz jego parametrów (np. rozmiaru, kolorystyki), podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi/Klientce komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

 2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta/Klientkę jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

 3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia przycisku „Kupuję” – Klient/Klientka ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi/Klientce komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

 4. Po podaniu przez Klienta/Klientkę korzystających ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia;

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli wystąpią);

c) wybranej metody płatności;

d) wybranego sposobu dostawy.

5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”.

6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Właścicielem Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje na podany podczas rejestracji adres e-mail wiadomość zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

9. Jeżeli w terminie 14 dni od zawarcia umowy nie zostanie przez Klienta/Klientkę uiszczona cena za Towar, Właściciel może odstąpić od umowy po uprzednim wezwaniu Klienta/Klientki do uiszczenia, w ciągu 14 dni, ceny za Towar.

10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

V. Dostawa

 1. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego.

 2. Koszty dostawy za pośrednictwem ekonomicznego operatora pocztowego przesyłki nierejestrowanej są bezpłatne.

 3. Termin wysłania Towaru wynosi od 1 do 7 dni roboczych licząc od dnia zaksięgowania przelewu na rachunku bankowym Właściciela.

 4. Standardowy czas oczekiwania na Towar to ok. 7-21 dni od wysyłki. Czas ten należy wydłużyć o dni wolne od pracy.

  Jeśli w tym czasie przesyłka nie dotrze z powodu siły wyższej, strajków, czynności urzędniczych (np. kontroli celnej) lub jakiś innych nieprzewidzianych przeszkód od nas niezależnych, czas ten może ulec wydłużeniu do 45 dni. W przypadku, gdy przesyłka nie zostanie dostarczona w tym maksymalnym okresie pieniądze zostaną zwrócone Klientowi lub Towar zostanie wysłany ponownie.

 5. Klient ma prawo reklamować przesyłkę do 2 mc  od dokonania zakupu. Po tym terminie reklamacje dotyczące wysyłki nie będą uwzględniane.

 6. Klient reklamujący wysyłkę jest zobowiązany do dostarczenia Sprzedawcy adresu i telefonu właściwej placówki pocztowej.

 7. Czas oczekiwania na rozpatrzenie reklamacji wynosi 14 dni.

VI. Ceny i metody płatności

 1. Ceny Towarów podane są w złotych polskich.

 2. Zwolnienie z cła. Przepisy regulujące zwolnienia z cła są opisane w Rozporządzeniu Rady (WE) Nr 1186/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system zwolnień celnych: "Z zastrzeżeniem art. 24 zwolnione z należności celnych przywozowych są przesyłki zawierające towary o niewielkiej wartości wysyłane bezpośrednio z państwa trzeciego do odbiorcy znajdującego się we Wspólnocie." oraz: "Do celów ust. 1 „towary o niewielkiej wartości” oznaczają towary, których rzeczywista wartość nie przekracza 150 EUR na przesyłkę." 4.

 3. Zwolnienie z VAT. W ustawie o VAT zapisano co następuje: "Zwalnia się od podatku import towarów umieszczonych w przesyłkach wysyłanych z terytorium państwa trzeciego bezpośrednio do odbiorcy przebywającego na terytorium kraju, pod warunkiem że łączna wartość towarów w przesyłce nie przekracza kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 22 euro."

 4. Jeśli kwota zamówionego towaru przekracza zwolnione z podatku i cła sumy, Klient/Klientka jest zobowiązany do opłacenia koniecznych opłat urzędowych.

 5. Klient ma możliwość uiszczenia opłaty:

  • przelewem na numer rachunku bankowego Właściciela: 82 1140 2004 0000 3302 3016 7421 ;

  • poprzez system Przelewy24.pl

  • poprzez system PayPal lub kartą kredytową

VII. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient/Klientka ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient/Klientka weszli w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż operator pocztowy i wskazana przez Klienta/Klientkę, weszła w posiadanie rzeczy.

 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient/Klientka musi poinformować Właściciela o swojej decyzji dotyczącej odstąpienia od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient/Klientka wysłali informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

VIII Skutki odstąpienia od umowy

 1. W przypadku odstąpienia od umowy, Właściciel zwraca wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.

 2. Zwrot płatności następuje niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Właściciel zostało poinformowane o decyzji Klienta/Klientki o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

 3. Zwrotu płatności Właściciel dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta/Klientkę w pierwotnej transakcji, chyba że Klient/Klientka wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Klient/Klientka nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 4. Właściciel może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 5. Towar należy odesłać na wskazany adres przez Właściciela, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient/Klientka powiadomili Właściciel o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient/Klientka odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni.

 6. Klient/Klientka ponosi koszty zwrotu Towaru.

 7. Zwracany Towar musi być kompletny i nie może nosić śladów użytkowania wykraczających poza zwykły zarząd rzeczą.

 8. Klient/Klientka odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

IX. Reklamacje dotyczące Towaru

 1. Właściciel, jako sprzedawca, odpowiada wobec Klienta/Klientki będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie cywilnym.

 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres poczty elektronicznej: sklep@prezentyzdalekichkrajow.pl. Właściciel zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta/Klientkę, kiedy reklamacje zostanie rozpatrzona.

 3. Właściciel nie udziela Klientom/Klientkom gwarancji z rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego.

X. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Właściciel podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów/Klientki.

 2. Klient/Klientka zobowiązani są niezwłocznie powiadomić Właściciela o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu internetowego.

 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu internetowego Klient/Klientka może zgłaszać mailowo pod adres sklep@prezentyzdalekichkrajow.pl.

 4. W reklamacji Klient/Klientka powinien/powinna podać swoje imię, nazwisko, adres do korespondencji oraz rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu internetowego.

 5. Właściciel zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym czasie Klienta/Klientkę o tym, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

XI. Polityka prywatności

 1. Właściciel zobowiązuje się do ochrony danych osobowych. Klient/Klientka podczas rejestracji i składania zamówienia wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych.

 2. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych w celu realizacji zamówień przez Sklep internetowy określa Polityka prywatności, dostępna pod adresem .

XII. Postanowienia Końcowe

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Właścicielem a Klientem/Klientką, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Właścicielem a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Właściciela.